เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายปิยณัฐ สุขสมพืช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน

เผยแพร่ : 1 ก.ย. 2565 โดย : นางกุลธิดา สิงห์สูง

ชื่อเรื่อง :          รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้

                  ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน

ผู้ประเมิน :        นายปิยณัฐ  สุขสมพืช  

สถานศึกษา :     โรงเรียนบางปะหัน

ปีที่ประเมิน :      ปีการศึกษา 2564

 

บทคัดย่อ

            การประเมินโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนา      การจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียน บางปะหัน 2) ประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน 3) ประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน 4) ประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน และ 5) ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามขั้นตอนดังนี้ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยนำเข้า และการประเมินกระบวนการ ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับรวมผู้รายงาน) ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ไม่นับรวมผู้บริหารสถานศึกษา และตัวแทนครู) จำนวน 69 คน และการประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษา (ไม่นับรวมผู้รายงาน) และ ครู จำนวน 56 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 278 คน ได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ และผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 278 คน รวมทั้งหมด 612 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 5 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อประเมินสภาพแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.90 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อประเมินปัจจัยนำเข้า มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อประเมินกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อประเมินผลลัพธ์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.86 และสถิติที่ใช้ใน     การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยกำหนดเกณฑ์การประเมิน คือ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์

             ผลการประเมินพบว่า 1) ผลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC มีความจำเป็นในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองลงมา คือ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC เอื้อต่อ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  2) ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ในภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับ   มากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ด้านงบประมาณ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ผลการประเมินกระบวนการโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ย        ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการดำเนินงานตามแผน รองลงมา คือ ด้านการเตรียมการและวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการกำกับ ติดตาม และประเมินผล 4) ผลการประเมินผลลัพธ์โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกด้าน และค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ในปีการศึกษา 2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 โดยรวมมีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 6.62 เมื่อพิจารณาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาขึ้น ได้แก่ ภาษาต่างประเทศ มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 15.51 การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 15.48 คณิตศาสตร์ มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 12.50 ภาษาไทย มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 11.88 สังคมศึกษา มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 7.34 และวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาขึ้น ร้อยละ 4.29 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ และ 5) ผลการประเมินความพึงพอใจ   ต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหัน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ดังนั้นโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ BLC (Bangpahan Learning Center) โรงเรียนบางปะหันจึงควรมีการดำเนินงานต่อไป