เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายพรชัย สมพงษ์ รองผู้อานวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

เผยแพร่ : 12 ก.ย. 2565 โดย : นางกุลธิดา สิงห์สูง

 

ชื่อเรื่องการวิจัย รายงานการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ชื่อผู้วิจัย พรชัย สมพงษ์

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีที่ทำการวิจัย 2564

                                                                                    บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวนประชากรทั้งหมด ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 คน ครูและบุคลากร จำนวน 84 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 15 คน ผู้ปกครอง จำนวน 102 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถามการประเมินโครงการ 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) และด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) มีค่าความเชื่อมั่น 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัย พบว่า

การประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีผลการประเมินในภาพรวมสำมารถอธิบายได้ ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation : C) ในภาพรวมพบว่ามีความสอดคล้อง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือข้อที่ 6 การดำเนินโครงการ และกิจกรรมมีความชัดเจนสามารถพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของแต่ละบุคคล จนสามารถนาความเป็นเลิศนั้นไปประยุกต์ ต่อยอด และใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.54 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) ในภาพรวมพบว่ามีความเพียงพอ/เหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือข้อที่ 10 สถานที่ที่ใช้ในการดาเนินงานตามโครงการมีพร้อมเหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนในส่วนสถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67

3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation : P) ในภาพรวมพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ใน ระดับมากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือข้อที่ 9 มีการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ทุกกิจกรรมในแต่ละโครงการอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึดหลักความ แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เข้าร่วมโครงการ และข้อที่ 12 มีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานครบจ ำนวนตามองค์ประกอบกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา และ/หรืออนุกรรมการเพื่อดำเนินการตามระเบียบ และให้ผู้บริหารสถานศึกษาดำรงตำแหน่ง เลขานุการ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67

4. ด้านผลผลิต (Product Evaluation : P) ในภาพรวมพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับ มากที่สุด โดยข้อที่มีผลการประเมินสูงสุดคือข้อที่ 15 สถานศึกษาน าหลักการบริหารงบประมาณตาม นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา ด้วยการจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.59 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.67

คำสำคัญ : ประเมินโครงการการบริหารงบประมาณโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การประเมินโครงการ การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา