เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน (2564)

เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565 โดย : นางกุลธิดา สิงห์สูง

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ผู้รายงาน : นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย

หน่วยงาน : โรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา

ปีพุทธศักราช : 2564

 

บทคัดย่อ

        รายงานการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา โดยใช้รูปแบบซิปป์(CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม(Stufflebeam) ประกอบด้วย การประเมินในด้านบริบท(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process) และ ด้านผลผลิต(Product) กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา จำนวน 49 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน และคณะกรรมการสภา นักเรียน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน และในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 49 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน คณะกรรมการสภานักเรียน จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 74 คน และ 2) เพื่อประเมินความพึง พอใจต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2562 ได้แก่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 49 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 274 คน และนักเรียน จำนวน 274 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 610 คน และ ในปีการศึกษา 2563 ได้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 49 คน คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 278 คน และนักเรียน จำนวน 278 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 618 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา ส่วนประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่ 1) แบบประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ฉบับ จำนวน 60 ข้อ และ 2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบค่าที(t-test)

 

ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมและรายด้านของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยพบว่าทั้งสองปีการศึกษานั้นมีผลการประเมินเรียงลำดับจากมาก ไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านกระบวนการขอโครงการ ด้านปัจจัยของโครงการ และ ด้านบริบทของโครงการ ตามลำดับ และพบว่าระดับผลการประเมินโครงการโดยเฉลี่ยในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของ โรงเรียนบางปะหัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวม และรายด้าน ของปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปีการศึกษา 2562 ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินโครงการ รองลงมาคือ ด้านบุคลากรของโครงการ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านการบริหารจัดการโครงการ ปีการศึกษา 2563 ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านงบประมาณ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการ และด้านการบริหารจัดการโครงการ รองลงมาคือ ด้านวัสดุอุปกรณ์ใน การดำเนินโครงการ ส่วนด้านที่มีความพึงพอใจต่ำสุด คือ ด้านบุคลากรของโครงการ เมื่อทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน พบว่าระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยใน ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05