ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลีลาพันธ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวยุพิน สมงาม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเนตรนภา จันทร์แสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสมบูรณ์ เรณูหอม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น /0

Miss Janene Oosthuizen
English Teacher

Mr. Andrew Thomas
English Teacher