ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพิน สมงาม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
ครู คศ.3

นางสาวเนตรนภา จันทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวลีลาพันธ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2