ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวลีลาพันธ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
ครู คศ.3

นางสาวยุพิน สมงาม
ครู คศ.2

นางสาวเนตรนภา จันทร์แสง
ครู คศ.1

นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอนงค์ เกื้อหนุน
ครูผู้ช่วย

นายวิษณุพร ศรีพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวขวัญเรือน สุตาคำ
ครูผู้ช่วย

นางสมบูรณ์ เรณูหอม
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน