ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย ทุเรียนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3

นางกุลธิดา สิงห์สูง
ครู คศ.2

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงศ์ พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุลาลิน ประดับ
ครูผู้ช่วย