ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย ทุเรียนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษร ภู่จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0