ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย ทุเรียนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษร ภู่จำปา
ครู คศ.3

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3

นางกุลธิดา สิงห์สูง
ครู คศ.2

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
ครูผู้ช่วย

นายวัชรพงศ์ พูลสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุลาลิน ประดับ
ครูผู้ช่วย