ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธงชัย ทุเรียนงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเกษร ภู่จำปา
ครู คศ.3

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
ครู คศ.2

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ พันธุ์พิมพ์
ครูผู้ช่วย