ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกาญจนา แสงใยมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉลอง ชุ่มโชคดี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายนพเก้า สำราญจิตร์
ครู คศ.2

นายมนัส ทรงไตรย์
ครูพิเศษ

นายกมล เบ็ญจา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0