ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางศรีนวล ชาวนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉลอง ชุ่มโชคดี
ครู คศ.2

นางวิมลภรณ์ พบพาน
ครู คศ.3

นายมนัส ทรงไตรย์
ครูพิเศษ