ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฉลอง บุญปกครอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาค
ครู คศ.3

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
ครูผู้ช่วย

นายณัฐพงศ์ ภาระธัญญา
ครูพิเศษ