ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
ครูผู้ช่วย

นางวัชรา ปานช้าง
ครูผู้ช่วย