ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาค
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0