ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายพิเชฐ เกษวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกษร ภู่จำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางเสาวลักษณ์ นวมสำลี
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานสารสนเทศโรงเรียน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานยานพาหนะ


หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
หัวหน้างานประสานราชการ

นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์
หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน


หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย