ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางเกษร ภู่จำปา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางนิตยา เจริญสุข
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
หัวหน้างานประสานราชการ

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
หัวหน้างานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน