ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธิ์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางนิตยา เจริญสุข
หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
หัวหน้างานนโยบายและแผน

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
หัวหน้างานระบบควบคุมภายใน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานยานพาหนะ

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
หัวหน้างานประสานราชการ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน

นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร
หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย