ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายพิเชฐ เกษวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นางเสาวลักษณ์ นวมสำลี
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางสาวเนตรนภา จันทร์แสง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสมเกียรติ คงชนะ
หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

นายสมเกียรติ คงชนะ
หัวหน้างานดูแลรักษาความปลอดภัย

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายปัถวี มีประเสริฐโชค
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายปัถวี มีประเสริฐโชค
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

นายฉลอง บุญปกครอง
หัวหน้างานคณะสี

นางสาวสุนันธิดา นามปราศรัย
หัวหน้างานบุคคล

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายสมเกียรติ คงชนะ
หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย