ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานบุคคล

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายสมเกียรติ คงชนะ
หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

นายสมเกียรติ คงชนะ
หัวหน้างานดูแลรักษาความปลอดภัย

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
หัวหน้างานคณะสี

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพิศ จริตธรรม
หัวหน้างานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย