ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายนันทวัฒน์ พุ่มพวง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคลและกิจการนักเรียน

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานบุคคล

นาpจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานพัฒนาระเบียบวินัยนักเรียน

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
หัวหน้างานดูแลรักษาความปลอดภัย

นางสาวจิรัฐติกาล คชฤกษ์
หัวหน้างานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานแผนงานและสารสนเทศ

ว่าที่เรือตรีรัฐนัย รื่นกมล ร.น.
หัวหน้างานคณะสี

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานกิจกรรมธนาคารโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพิศ จริตธรรม
หัวหน้างานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนและสวัสดิภาพนักเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้าระดับชั้น ม.2

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้าระดับชั้น ม.3

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
หัวหน้าระดับชั้น ม.1

นายฉลอง ชุ่มโชคดี
หัวหน้าระดับชั้น ม.ปลาย