ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางอัญชนา สิริภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางอัญชนา สิริภาพ
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวสมพร ผดุงศรี
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุธี รักประพฤติ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวธนิสรา เชื้อสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
หัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม

นางสาววันวิสา สารบรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ