ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายพิเชฐ เกษวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชนา สิริภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ


หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

นางสาวสมพร ผดุงศรี
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้


หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานโรงเรียนวิถีพุทธ

นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมี
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานจัดทำสำมะโนนักเรียน

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวสมพร ผดุงศรี
หัวหน้างานส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานวิชาการ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
หัวหน้างานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

นายสุธี รักประพฤติ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานนักเรียนเรียนร่วม

นางสาววรัญญา ไชยชนะ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายกิตติพล ใจผ่อง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ