ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

---
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอัญชนา สิริภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางอัญชนา สิริภาพ
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวสมพร ผดุงศรี
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุธี รักประพฤติ
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม

นางสาวธนิสรา เชื้อสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวเกษศินี นิ่มพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ


หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย