ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางเบญจลักษณ์ ศรีสังข์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาวเบญจวรรณ ดัดวงษ์
หัวหน้างานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้างานนิเทศการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้

นางสาวลีลาพันธ์ พุ่มพวง
หัวหน้างานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นางสาวโยภิตา เขียวค้า
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา


หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
หัวหน้างานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

นางสาวปิยรัตน์ รื่นกลิ่นจันทน์
หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
หัวหน้างานรับนักเรียน

นางสาวรจนา รุจิพิชชาพร
หัวหน้างานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาพิศ จริตธรรม
หัวหน้างานแนะแนวการศึกษา

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
หัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาววันวิสา สารบรรณ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวธนิสรา เชื้อสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด