ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพร ผดุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวศุษมา เกษสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายครองคน บำรุงเวช
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายกิตติพล ใจผ่อง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0

นางสาวทิพาวัลย์ บ่อเงิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0