ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพร ผดุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู คศ.3

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู คศ.3

นายปัถวี มีประเสริฐโชค
ครู คศ.2

นางสาวศุษมา เกษสา
ครู คศ.1

นายอนุพงษ์ คล้องการ
ครู คศ.1

นางนภาพร นาคแกมทอง
ครูพิเศษ

นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ครูพิเศษ