ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพร ผดุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู คศ.3

นางสาวศุษมา เกษสา
ครู คศ.1

นายครองคน บำรุงเวช
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
ครูผู้ช่วย

นายกิตติพล ใจผ่อง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวทิพาวัลย์ บ่อเงิน
ครูอัตราจ้าง