ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสมพร ผดุงศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู คศ.3

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู คศ.3

นางสาวศุษมา เกษสา
ครู คศ.1

นายครองคน บำรุงเวช
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวทิพาวัลย์ บ่อเงิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจิตตานันท์ ปัดชาสี
ครูอัตราจ้าง