ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นางกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ
หัวหน้างานธุรการและประสานราชการ

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานเอกสารสิ่งพิมพ์

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาค
หัวหน้างานโภชนาการ

นางสาวสุภัค รื่นอารมณ์
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารเรียน อาคารประกอบ

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
หัวหน้างานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชลลดา ต้นสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ