ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายพิเชฐ เกษวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอุบล บานศิลป์
หัวหน้างานธุรการและประสานราชการ

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายอนุพงษ์ คล้องการ
หัวหน้างานเอกสารสิ่งพิมพ์

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย


หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา


หัวหน้างานโภชนาการ

นางอิ่มจิตต์ ก้อนนาค
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางวิมลภรณ์ พบพาน
หัวหน้างานสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นายจิรายุทธ กลิ่นสาหร่าย
หัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นายฉลอง บุญปกครอง
หัวหน้างานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารเรียน อาคารประกอบ

นายอนุพงษ์ คล้องการ
หัวหน้างานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชลลดา ต้นสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ