ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวบุษรินทร์ ตาคะ
หัวหน้างานธุรการและประสานราชการ

นางสาวศุษมา เกษสา
หัวหน้างานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณัฐวุฒิ ศรีคำแดง
หัวหน้างานเอกสารและสิ่งพิมพ์

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้างานสำนักงานฝ่าย

นายครองคน บำรุงเวช
หัวหน้างานการจัดระบบบริหารและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร

นายพงษ์ศักดิ์ ลาภสอาดพร
หัวหน้างานสารสนเทศ

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชนและระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานโภชนาการ

นางวัชรา ปานช้าง
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน

นางกุหลาบ ท่าวัง
หัวหน้างานสวัสดิการโรงเรียน

นางสาวกุลธิดา สิงห์สูง
หัวหน้างานกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

นายสุทธิพันธ์ บุตรลี
หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารสถานที่

นายธงชัย ทุเรียนงาม
หัวหน้างานอาคารเรียน อาคารประกอบ

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
หัวหน้างานบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

นางสาวชลลดา ต้นสน
เจ้าหน้าที่ธุรการ