ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุธี รักประพฤติ
ครู คศ.3