ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุธี รักประพฤติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนิตยา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/0

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพิศ จริตธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0