ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกฤษทอง ทองศรีสอาด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายสุธี รักประพฤติ
ครู คศ.3

นางนิตยา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาพิศ จริตธรรม
ครูผู้ช่วย