ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู คศ.2

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
ครู คศ.1

นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวโยภิตา เขียวค้า
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียร
ครูอัตราจ้าง