ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
ครู คศ.1

นางสาวนวพร เชาว์ประสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0