ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู คศ.2

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
ครู คศ.1

นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภัสวรรณ บุญยัษเฐียร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนฤมล มอญเกิดแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์