ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเบญจวรรณ ดัดวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเสาวลักษณ์ นวมสำลี
ครู คศ.3

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ ผิวขาว
ครู คศ.3

นางประภาพร กิจพิพัฒน์
ครู คศ.2

นางสาวรสรินทร์ เจริญมังษา
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันธิญา แก้ววิจิตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิธร คนเสงี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวรัตน์ธิกานต์ งามแสนเลิศ
ครูผู้ช่วย