ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุทธิพันธ์ บุตรลี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
ครู คศ.3

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
ครูผู้ช่วย

นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ครูอัตราจ้าง

นายศรนารายณ์ เทียมฉัตร