ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวสุนันธิดา นามปราศรัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางเฟื่องฟ้า สุทธิจินดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0