ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเพ็ญภิรมย์ บุญเสริม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจันทนา แสงสุกใส
ครู คศ.3

นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ
ครู คศ.3

นางสาวสุนันธิดา นามปราศรัย
ครู คศ.1

นางสาวปาริฉัตร ยอดระยับ
ครูผู้ช่วย

นางสาวยอดขวัญ อ้นสุข
ครูพิเศษ