ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุหลาบ ท่าวัง
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ครู คศ.1

นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัลยา ธีรฐิติธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิรัฐติกาล คชฤกษ์
ครูผู้ช่วย