ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุหลาบ ท่าวัง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0

นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสาวจิตตานันท์ ปัดชาสี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น /0