ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปลื้ม ปรีชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิฑูรย์ กิจพิพัฒน์
ครู คศ.2

นางอุบล บานศิลป์
ครู คศ.3

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
ครู คศ.1

นางกุหลาบ ท่าวัง
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ครูผู้ช่วย