ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจิรายุทธ จิรวงษ์ศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกุหลาบ ท่าวัง
ครู คศ.2

นางสาวจุฑามาศ สุขงาม
ครูผู้ช่วย

นายสุวิจักขณ์ ขันสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวโสรยา โพธิ์ดา
ครูอัตราจ้าง