ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน/บริหารทั่วไป

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/บริหารบุคคลและกิจการนักเรียน