ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน/ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผน

นางอัญชณา สิริภาพ
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ/ฝ่ายบริหารทั่วไป