ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย

                              กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย                     นางอุบล  บานศิลป์  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

                              โรงเรียนบางปะหัน

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ปีที่ศึกษา               2557

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101  ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2557  จำนวน  37 คน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ จำนวน 4 เรื่อง  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t- test แบบ dependent 

                ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

     1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ  84.02/83.45  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

                2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย วิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท 21101  โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent  พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

       3.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางปะหัน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่องการสร้างคำในภาษาไทย  วิชาภาษาไทยพื้นฐาน  ท 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังจากการเรียนสิ้นสุดแล้ว ทำการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย  4.62  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.49

โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2558,00:00   อ่าน 1216 ครั้ง