ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อรายงาน     การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล 

ผู้วิจัย             นางวราภรณ์ สนธิวรรธนะ

ปีการศึกษา    2555

 

บทคัดย่อ

 

                   รายงานการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอน       รายบุคคลวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล  (3)  เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนบางปะหัน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ที่มีต่อชุด     การสอนรายบุคคล เรื่อง ความน่าจะเป็น

   กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบางปะหัน ปีการศึกษา 2555   ห้อง ม.3/8  จำนวน  34  คน  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ได้แก่   (1) ชุดการเรียนรายบุคคล  เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3  (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง ความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจในการเรียนรู้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Dependent

                   ผลการวิจัยพบว่า  (1) ชุดการสอนรายบุคคล  เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชา ค23102 พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการ (E1) ร้อยละ 79.24  (2) ชุดการ สอนรายบุคคล เรื่อง ความน่าจะเป็น  รายวิชา  ค 23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มี ประสิทธิภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E2) ร้อยละ 78.82 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (3)  การวัดความพึงพอใจนักเรียนที่เรียนโดยใช้  ชุดการสอนรายบุคคล  เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค 23102 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนรายบุคคลที่จัดทำขึ้นอยู่ในระดับมากในด้านความรู้สึกต่อวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมากที่สุด คือด้านสื่อการสอน/ เอกสารประกอบ  การเรียนการสอน และในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 1576 ครั้ง