ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               

ผู้ศึกษา        นางสาวปิยรัตน์  รื่นกลิ่นจันทน์   โรงเรียนบางปะหัน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

ปีที่ศึกษา     2555

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบางปะหัน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555  จำนวน 30  คน  สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ( Cluster random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 4 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามวัดความพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า  t- test แบบ dependent  

 

                ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ  อ22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 83.98/84.17 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

          2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202  โดยใช้สถิติ t-test แบบ dependent  พบว่ามีค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางปะหันโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน วิชาเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อ22202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังจากการเรียนสิ้นสุดแล้ว  ใช้การหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2556,00:00   อ่าน 1637 ครั้ง