ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชิต หอมชู
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2502
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ ดาวเรือง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2502 - 2503
ชื่อ-นามสกุล : นายสำรวม สมดี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2503 - 2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธน จุลโมกข์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ , อาจารย์ , ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2518 - 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม ไวยปรีชี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2533
ชื่อ-นามสกุล : นายทองหล่อ รื่นพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533 - 2535
ชื่อ-นามสกุล : นายงาม วีระสัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535 - 2539
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรทิน เวียงสารวิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องสิริ ผ่องเคหา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศักดิ์ ศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางมาฆะ ผดุงรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ กุศลสร้าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2553 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ ดีทรง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ต.ค. 2555 - 4 พ.ย. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชิน มั่นศิล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2557-30 กันยายน 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน