ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพงษ์ เนตรเจริญ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ

นายสมเกียรติ คงชนะ
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ