ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบางปะหัน พุทธศักราช 2552

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1009.73 KB