ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 
พันธกิจ

    1.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
2.  จัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
3.  จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทย
4.  พัฒนาลักษณะอันพึงประสง์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 


เป้าประสงค์

    1.  โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพอย่างมีประสิทธิผล
    2.  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถจัดการเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
    3.  ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย