ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์
 
พันธกิจ

    1.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นพลโลก
2.  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

 


เป้าประสงค์

    1.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
    2.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
    3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ