ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนบางปะหัน
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย ใส่ใจคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง