ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
    
 โรงเรียนบางปะหัน เริ่มก่อตั้งโดยพระอธิการตี่ (เจ้าอาวาสวัดนาคในขณะนั้น)  และประชาชนชาวอำเภอบางปะหัน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะนั้น (นายประเสริฐ บุญสม) ขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทางราชการ และทางราชการอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2502 โดยมีนักเรียนสมัครเข้าเรียน 35 คน เป็นนักเรียนชาย 27 คน นักเรียนหญิง 8 คน มีนายชิต หอมชู ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านม้า มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2502 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายพีระ ดาวเรือง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ใช้สถานที่ศาลาการเปรียญวัดนาคเป็นสถานที่เรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2503 ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสำรวม สมดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ระยะการเปลี่ยนแปลง

    
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ได้ย้ายสถานที่จากวัดนาคมาที่วัดอินกัลยา การย้ายครั้งนี้ ได้รับการประสานงานอย่างดีจาก นายสำรวม สมดี ครูใหญ่โรงเรียนบางปะหัน โดยทางวัดอินกัลยาได้มอบที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตามหนังสือ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2508 เนื้อที่ประมาณ 17 ไร่ 64 ตารางวา ลงชื่อเจ้าอาวาสวัดอินกัลยา (พระอธิการเยื้อน) และคณะกรรมการวัดเป็นผู้มอบให้ ปัจจุบันมีเนื้อที่ ประมาณ 13 ไร่ 64 ตารางวา เนื่องจากได้รับการเวนคืนที่ไปใช้ในการก่อสร้างถนนหลวงหมายเลข 32 (ถนนสายเอเชีย กรุงเทพฯ - นครสวรรค์)

ระยะปัจจุบัน

     
โรงเรียนบางปะหัน บริหารโดย นายสุวิชช์ชัย อังกูรสุรชัย  
ผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 เปิดทำการสอนแบบสหศึกษา เป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย