ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ

2.  จัดระบบการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ

3.  จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวัยและธรรมชาติของนักเรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4.  จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรมไทย ประเพณี วิถีชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

     นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ

มีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา

มีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

มีคุณธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม พัฒนาตนเองสู่สากล