ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์


โรงเรียนบางปะหัน จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคน
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มีความสุข รักษ์ความเป็นไทย
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณธรรม
น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เทียบเคียงมาตรฐานสากล