ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ส.ค. 58 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
15 ส.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียน - แต่งกายชุดนักเรียน ผู้ปกครอง - แต่งกายสุภาพ
26 พ.ค. 58 รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
21 พ.ค. 58 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
17 พ.ค. 58 มอบตัวนักเรียนเก่า
ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
ชุดนักเรียน
14 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ชุดนักเรียน
14 ก.พ. 58 งาน "รวมเป็นหนึ่ง น้ำเงิน-ชมพู 58"
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ O-net ม.6
31 ม.ค. 58 ถึง 01 ก.พ. 58 สอบ O-net ม.3
12 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2557
ม.ต้น วันที่ 12 และ 14 มกราคม
ม,ปลาย วันที่ 13 และ 15 ธันวาคม
29 ธ.ค. 57 กรีฑาคณะสี
25 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์มาส
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
04 ธ.ค. 57 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป
03 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 บรรพชาสามเณร ณ วัดหงส์
22 ก.ย. 57 ถึง 29 ก.ย. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบางปะหัน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
13 ส.ค. 57 ถึง 14 ส.ค. 57 ตรวจสอบภายในโดยหน่วยตรวจสอบภายใน
การเงิน บัญชี พัสดุ แผนงาน
โรงเรียนบางปะหัน
22 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557
โรงเรียนบางปะหัน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
15 ก.ค. 57 ถึง 17 ก.ค. 57 ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ณ อิมแพ็คอารีน่า เมืองทองธานี
เมืองทองธานี ชมรม TO BE NUMBER ONE
09 ก.ค. 57 รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนบางปะหัน
07 ก.ค. 57 ถึง 09 ก.ค. 57 สพม.3 ขอใช้สถานที่อบรมครู
จำนวน 100 คน
โรงเรียนบางปะหัน
01 ก.ค. 57 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนบางปะหัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
โรงเรียนบางปะหัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 มิ.ย. 57 สพม.3 มาติดตามโครงการโรงเรียนในฝัน
การพัฒนาครูและนักเรียนตามโครงการโรงเรียนในฝัน
โรงเรียนบางปะหัน
24 มิ.ย. 57 ชมรม TO BE NUMBER ONE ไปร่วมงาน ณ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
ชมรม TO BE NUMBER ONE ไปร่วมงาน ณ อบจ.พระนครศรีอยุธยา
อบจ.พระนครศรีอยุธยา ชมรม TO BE NUMBER ONE
20 มิ.ย. 57 ถึง 21 มิ.ย. 57 อบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ
8.30 - 16.30 น.
ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางปะหัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
19 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู
8.00 - 10.10 น. ณ ลานเวทีศักยภาพ
ครูแต่งกายชุดข้าราชการ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน งานกิจการนักเรียน
18 มิ.ย. 57 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด
13.00 - 15.30 น.
โรงเรียนบางปะหัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10 มิ.ย. 57 รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนบางปะหัน ชมรม TO BE NUMBER ONE
18 พ.ค. 57 มอบตัวนักเรียนเก่า
ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
พร้อมค่าประกันอุบัติเหตุ 100 บาท + ค่าเทอม 1,150 บาท
ชุดนักเรียน โรงเรียนบางปะหัน
16 พ.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ชุดนักเรียน
15 พ.ค. 57 ค่ายคุณธรรม ม.4
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เสื้อขาว กางเกงขาว โรงเรียนบางปะหัน
14 พ.ค. 57 ค่ายคุณธรรม ม.1
ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
เสื้อขาว กางเกงขาว โรงเรียนบางปะหัน
10 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.4
ชุดนักเรียน
09 เม.ย. 57 มอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1
ชุดนักเรียน
03 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.4
พร้อมกับสอบคัดห้อง
ชุดนักเรียน
02 เม.ย. 57 ประกาศรายชื่อและรายงานตัวนักเรียน ชั้น ม.1
พร้อมกับสอบคัดห้อง
ชุดนักเรียน
28 มี.ค. 57 พิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ปัจฉิมนิเทศ
ชุดนักเรียน
24 มี.ค. 57 ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.3
ห้องสัมมนาลัย โรงเรียนบางปะหัน
20 มี.ค. 57 ถึง 24 มี.ค. 57 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
ณ เวทีศักยภาพ หลังอาคาร 3 โรงเรียนบางปะหัน

ชุดนักเรียน
16 มี.ค. 57 งาน รวมเป็นหนึ่ง น้ำเงิน-ชมพู ปี 2557
15 มี.ค. 57 ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 2/2556
08 มี.ค. 57 ถึง 11 มี.ค. 57 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
28 ก.พ. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556
21 ก.พ. 57 นิทรรศการทางวิชาการ ปีการศึกษา 2556
19 ก.พ. 57 วันกตัญญู
15 ก.พ. 57 ถึง 16 ก.พ. 57 สอบ o-net ม.6
13 ก.พ. 57 ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพลงเร็ว
12 ก.พ. 57 เลือกตั้งประธานนักเรียน
12 ก.พ. 57 ประชุมครูเต็มคณะ ครั้งที่ 2/2557
11 ก.พ. 57 มูลนิธิโอสถสภาเยี่ยมชมโครงการของโรงเรียน
08 ก.พ. 57 ถึง 09 ก.พ. 57 สอบ o-net ม.3